Avis legal

 

Aquest lloc web i tots els seus continguts, inclosos els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de Carns B o de tercers que li hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de la propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es tingui autorització expressa i per escrit de Carns B. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

Carns B és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit de Carns B.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Carns B o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Carns B no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda en el lloc web, tot i que caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

Carns B donarà compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) Carns B els informa que les dades personals que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades als quals Carns B accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pàgina web de Carns B, seran recollides en un fitxer de què és responsable l’empresa.

L’usuari del lloc web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a Carns B a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment de la pàgina web de acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L’usuari del lloc web que facilita dades de caràcter personal a Carns B queda assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI, davant el Registre de Carns B, C / Longitudinal 10, nº 60, 08040 Barcelona.

Carns B adopta les mesures i posa en pràctica els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixen mitjançant el lloc web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Carns B no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Carns B.

Carns B no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta entitat.

Carns B no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l’funcionament de la pàgina web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del lloc web i dels serveis.

Carns B es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, la configuració i els continguts del lloc web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del lloc web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.